0
Košík je prázdný
0
  Doprava zdarma již pro objednávky nad 

  GDPR - Prohlášení o zpracování osobních údajů

  *

  GDPR - Prohlášení o zpracování osobních údajů


  Správce osobních údajů Rybářská speciálka s.r.o., Panská 393/6, 602 00 Brno, IČO: 29190690 (dále pouze jako „správce“)
  vydává v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen jako "GDPR") Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 toto prohlášení:

  1. Vymezení pojmů
  Osobní údaj. Osobním údajem je každá informace o fyzické nebo právnické osobě, díky které lze tuto osobu přímo či nepřímo identifikovat. Za osobní údaje jsou považovány: jméno, adresa, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, fotografie, kamerový záznam, IP adresa.

  Citlivý údaj. Zvláštní kategorie osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. JV rybářské potřeby s.r.o. tyto údaje neshromažďuje.

  Správce údajů. Správcem údajů je subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování odpovídá. Správcem údajů v tomto případě je JV rybářské potřeby s.r.o.

  Zpracovatel údajů. Třetí subjekt, který na základě smlouvy pro správce zpracovává předané osobní údaje subjektů údajů.

  Subjekt údajů.. Subjektem údajů je fyzická nebo právnická osoba, jíž se osobní údaje týkají.

  Oprávněný zájem. Oprávněné zájmy správce se mohou stát právním základem zpracování osobních dat za předpokladu, že nepřevažují zájmy subjektu údajů. Zpracování osobních údajů pro účely přímého (direct) marketingu správce v mezích legitimního očekávání je považováno za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu. Pro tento právní základ souhlas není potřeba.

  2. Rozsah zpracování osobních údajů
  Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

  3. Zdroje osobních údajů
  přímo od subjektů údajů
  kamerový systém
  veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.)

  4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
  adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa apod.)
  popisné údaje (např. bankovní spojení, obrazový záznam z kamerového systému)
  další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
  údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

  5. Kategorie subjektů údajů
  zákazník správce
  zaměstnanec správce
  dopravce
  dodavatel služby
  návštěvníci a osoby pohybující se v areálech správce, které jsou monitorovány kamerovým systémem
  jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci
  uchazeč o zaměstnání

  6. Kategorie příjemců osobních údajů
  servisní střediska
  finanční ústavy
  zpracovatel
  státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
  další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí – státy EU)

  7. Účel zpracování osobních údajů
  účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
  jednání o smluvním vztahu
  plnění smlouvy
  ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
  archivnictví vedené na základě zákona
  výběrová řízení na volná pracovní místa
  plnění zákonných povinností ze strany správce
  ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
  zjišťování spokojenosti s nákupem
  Spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

  8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
  Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

  Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

  9. Doba zpracování osobních údajů
  V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

  10. Poučení
  Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

  V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

  subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů
  zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
  zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
  zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
  zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
  zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

  11. Práva subjektů údajů
  1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

  účelu zpracování
  kategorii dotčených osobních údajů
  příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
  plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy
  veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů
  skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování
  2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  Požádat správce o vysvětlení
  Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
  Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
  Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
  Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
  Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  K provozování našeho webu www.naviak.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Více informací...